top of page

Algemene voorwaarden en huisregels The Yoga Box

The Yoga Box  kan deze Algemene Voorwaarden tussentijds wijzigen. De laatste versie van de Algemene Voorwaarden is altijd de geldende versie en is in te zien via www.theyogabox.nl

 

Artikel 1 – Begripsomschrijving

The Yoga Box: KvK 68491360, rechtsgeldig vertegenwoordigd door Evelien Houben en alle aan The Yoga Box op enigerlei wijze verbonden personen, ondernemingen en organisaties.
 

Student: de wederpartij van The Yoga Box, die deelneemt aan een door The Yoga Box verzorgde les, workshop, of enige andere activiteit.

 

Artikel 2 – Totstandkoming van overeenkomsten

2.1 Met het inplannen van een (proef)les van The Yoga Box  gaat student automatisch akkoord met deze algemene voorwaarden. The Yoga Box  is eerst gebonden als zij de opdracht uitdrukkelijk en schriftelijk heeft bevestigd, dan wel met uitvoerings­handelingen is begonnen.

 

Artikel 3 – Groepslessen: Leskaarten, losse lessen

* In alle artikelen van deze algemene voorwaarden, vallen strippenkaarten, of lidmaatschappen ook onder het begrip leskaart, tenzij anders vermeld.  

3.1 Een leskaart of lidmaatschap is persoonlijk en niet overdraagbaar aan derden.

3.2 De ingangsdatum van een leskaart is vanaf het moment van afsluiten. .Aan het einde van de periode waarvoor de leskaart of het lidmaatschap geldt, komen eventuele overgebleven lessen te vervallen.

3.3 The Yoga Box verleent geen restitutie op leskaarten. De looptijd van een leskaart wordt niet verlengd of stopgezet als gevolg van eigen vakantie en/of ziekte van de student. Uitzondering: bij ongeval en/of blessures/ziekten waarbij les volgen voor langere tijd klaarblijkelijk geheel niet mogelijk is- zelfs niet met aanpassingen, vindt eventueel en in overleg verlenging van de leskaart plaats. In dat geval dient student vooraf schriftelijk/per email/per telefoon contact op te nemen met The Yoga Box: de opschorting van de leskaart kan op zijn vroegst ingaan op de dag van indienen. Achteraf indienen heeft dus geen zin.

3.4 Het lesrooster is te vinden via de link op de website. Dit rooster kan door The Yoga Box  tussentijds worden gewijzigd; ook behoudt The Yoga Box  zich het recht voor lessen te annuleren. Wijzigingen in het lesrooster of een vakantierooster geven geen recht op teruggave van reeds betaalde leskaarten of verlenging hiervan.

3.5 Als de les door ziekte van de docent of wegens tijdelijke sluiting van de studio (bijvoorbeeld tijdens zomerstop of kerstdagen) niet door kan gaan, wordt dit z.s.m. doorgegeven via de facebookpagina van The Yoga Box. De geldigheidsduur van de leskaart wordt bij sluiting van de studio uiteraard verlengd met minstens de sluitingsperiode.

3.6 Op officiële feestdagen is er geen les, tenzij anders is gecommuniceerd.

 

Artikel 6 – Annulering door student

6.1 Annulering van in artikel 4 en 5 genoemde activiteiten kunnen uitsluitend schriftelijk plaatsvinden en is voor het eerst aan de orde als deze The Yoga Box  heeft bereikt.

6.2 Gereserveerde groepslessen kunnen van te voren kosteloos online worden geannuleerd.

 

Artikel 7 – Nakoming The Yoga Box

7.1 De overeenkomst tussen partijen leidt voor The Yoga Box  tot een inspanningsverplichting, nimmer tot een resultaatsverplichting. Toelating van een student op grond van het voldoen aan de verstrekte toelatingsnormen houdt dus geen garantie in dat student de les of overige activiteit met succes zal doorlopen c.q. afronden.

7.2 The Yoga Box  behoudt zich het recht voor zonder opgaaf van reden of na herhaaldelijke overtreding van de huisregels of ethische gedragsnormen een activiteit te annuleren of deelname van een student te weigeren. Uitsluiting laat iedere verplichting tot betaling zijdens student onverlet.

7.4 The Yoga Box kan nimmer gehouden zijn activiteiten te herhalen voor studenten die verhinderd waren deze bij te wonen. 

 

 

Artikel 8 – Prijs en betaling

8.1 De prijzen zijn in euro’s, tenzij anders vermeld. The Yoga Box behoudt zich het recht voor de prijzen te wijzigen. Wijzigingen worden vooraf aangekondigd door middel van vermelding op de website. Voor alle lessen of overige activiteiten dient vooraf contant te worden betaald of te worden overgemaakt op rekening nummer NL94 RABO 0103914366 t.n.v. Evelien Houben

8.2 Een inschrijving voor een les zonder betaling vooraf, geeft student geen recht op voorrang of deelname.

 

Artikel 9 – Overmacht

9.1 Onder overmacht wordt verstaan: elke buiten de directe invloed van The Yoga Box liggende of elk voor haar redelijkerwijs niet voorziene omstandigheid, die de nakoming van de verplichtingen van The Yoga Box  uit de overeenkomst tijdelijk of blijvend verhinderd. Dergelijke omstandigheden zijn onder meer: inbeslagneming, beslaglegging, bijzondere weersom­standigheden, gebrek aan vervoermiddelen, dan wel geheel of gedeeltelijk in gebreke blijven van derden wier diensten worden ontvangen.

9.2 In geval van overmacht heeft The Yoga Box het recht hetzij de nakoming van haar verplichtingen jegens student op te schorten, hetzij de overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst en zonder zelf tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zulks ter keuze van The Yoga Box.

 

Artikel 10 – Aansprakelijkheid

10.1 Deelname aan de lessen geschiedt volledig op eigen risico van de student. Elke student is verplicht lichamelijke en/of psychische klachten onmiddellijk te melden aan de docent, zodat deze aanpassingen kan aanbieden tijdens de les. Bij twijfel is het raadzaam een fysiotherapeut of huisarts te raadplegen. Een docent is immers geen medicus. De student blijft in alle gevallen zelf verantwoordelijk voor wat hij/zij doet en wordt geacht in staat te zijn lichamelijke inspanningen te verrichten. 

10.2 The Yoga Box aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade aan of vermissing van (persoonlijke) eigendommen van student.

10.3 The Yoga Box aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade of gevolgschade door letsel en blessures.

 

Artikel 11 – Toepasselijkheid en geldigheid

11.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten waarbij The Yoga Box als opdrachtnemer optreedt.

11.2 Afwijkingen van en aanvullingen op tot stand gekomen overeenkomsten dan wel deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien en voor zover deze door The Yoga Box  uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd.

11.3 Indien één of meer bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing.

 

Artikel 12 – Opschorting en ontbinding

12.1 Indien voor het tijdstip van levering van diensten aan student blijkt dat laatstgenoemde niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting jegens The Yoga Box, heeft The Yoga Box het recht de nakoming van al haar verplichtingen jegens student op te schorten dan wel de overeenkomst met student, zonder enige ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst en zonder zelf tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, geheel of gedeeltelijk te ontbinden, één en ander onverminderd de overige rechten van The Yoga Box  in een dergelijk geval.

 

Artikel 13 – Persoonsgegevens

13.1 The Yoga Box verzamelt persoonsgegevens van de Studenten voor het bijhouden van haar ledenbestand en voor administratie en informatie-doeleinden. The Yoga Box gaat zorgvuldig om met deze verzameling van persoonsgegevens en neemt daarbij het bepaalde in de Wet Bescherming Persoonsgegevens in acht.

13.2 The Yoga Box gebruikt de in artikel 13.1 genoemde persoonsgegevens onder meer om studenten te informeren over activiteiten en eventuele wijzigingen in bijvoorbeeld het lesrooster. Indien student geen prijs stelt op het ontvangen van communicatie van The Yoga Box, kan dat schriftelijk worden medegedeeld via e-mail aan: theyogamailbox@gmail.com. Student is er van op de hoogte dat in dat geval mogelijk niet van alle online diensten en producten van The Yoga Box gebruik kan worden gemaakt.

 

Artikel 14 – Social Media
Student geeft toestemming aan The Yoga Box om foto’s die zijn genomen tijdens evenementen, workshops of andere activiteiten van The Yoga Box  en waarop student te zien is, ter promotie van The Yoga Box openbaar te maken. Als student zwaarwegende bezwaren heeft op dit portretrecht, stuurt student een schriftelijk bezwaar aan The Yoga Box.

 

Huisregels:

  • Elke student dient zich te houden aan de huisregels zoals deze gelden binnen het pand waar de lessen plaatsvinden.

  • Kleding: trek schone kleding aan die niet klaarblijkelijk door andere cursisten als aanstootgevend beschouwd kan worden. Verder gaat het erom dat je prettig voelt en comfortabel kunt bewegen.

  • Het gebruik van (geurloze) deodorant wordt zeer op prijs gesteld. I.v.m. mogelijke allergieën van andere studenten, wordt iedereen verzocht geen parfum, aromatherapie olie of andere geuren te dragen.

  • De lesruimte s.v.p. niet met schoenen betreden: op blote voeten of sokken.

  • Mobiele telefoon helemaal uit of op stil (niet op trillen)

  • Kom op tijd voor de les (ong. 10 minuten) om je spullen klaar te leggen. Als de les is begonnen kunnen wij je helaas niet meer binnen laten i.v.m. het verstoren van de les voor de andere deelnemers. The Yoga Box wil op tijd beginnen.

  • Bij (veelvuldige) overtreding van de regels kan The Yoga Box verdere toegang tot de lessen ontzeggen, zonder dat student recht heeft op restitutie van de leskaart.

 

Deze algemene voorwaarden en huisregels van The Yoga Box zijn opgesteld om misverstanden te voorkomen en zo alle aandacht te kunnen blijven richten op het organiseren van goede en prettige (groeps)lessen.

bottom of page